วันที่ 23 มกราคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนทีมวิศวกรสังคม ลงพื้นที่นำเสนอแผนการสร้างนวัตกรรมจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งเริ่มลงมือดำเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยได้แบ่งทีมออกเป็น 4 ทีม 4 หมู่บ้าน

ความคิดเห็น