15 มีนาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อประชุมพิจารณาอนุมัติเกรดนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความคิดเห็น