โครงการการส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอผ้า อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (กิจกรรม เทคนิคกระบวนการในการเพิ่มปริมาณการผลิตการทอผ้าและการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ระยะระหว่างการสร้างผลิตภัณฑ์) (กิจกรรมกำกับติดตามผลการดำเนินงานและการส่งเสริมให้เกิดการขยายของผลิตภัณฑ์สินค้า)

ความคิดเห็น