หนึ่งในผลงานที่ส่งเข้าประกวด เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 3 ที่ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม 🙋‍♀️

🍀🍀🍀 จัดทำโดย 🦋 Last order team ☀ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 🟪🟨

🔥 ผู้กำกับ และเขียนบท : Naseeds
🔥 นักแสดงนำหญิง และเขียนบท : Muthita Pakowong
🔥 ช่างกล้อง และผู้ตัดต่อ : Kritsanaphon Seesue
🔥 ผู้ช่วยผู้กำกับ 1 ติดต่อสถานที่ : Thepnarin Authee
🔥 ผู้ช่วยผู้กำกับ 2 : N’Maprang Sakunthong
🔥 ผู้ช่วยผู้กำกับ 3 : B’big Natthanan
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรินทร์พิพัชร  วัชรพงษ์เกษม ผศ. ดร. กมลรัตน์  สมใจ

ความคิดเห็น