13-14 มีนาคม 2564
ณ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่พานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ เข้าปฏิบัติธรรม และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานของไทย สืบต่อไป

ความคิดเห็น