เข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมประกอบไปด้วย

เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

เวลา 09.00 น.  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ภายในหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง

  • ประธานในพิธี โดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ประธานอ่านคำถวายราชสดุดี
  • การรำถวายพระพร จากสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น