วันที่ 13 มีนาคม 2564 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร STEAM Education กับการออกแบบเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ You Tube Live มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ความคิดเห็น