ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” Century Park Hotel Bangkok

วันที่ 9-12 มีค64

ความคิดเห็น