วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 19.30-20.30 น. ร่วมประชุมออนไลน์เรื่องแผนการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ร่วมกับ ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความคิดเห็น