3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30-11.30 น. ประชุมรายงานความก้าวหน้างานปรับปรุงอาคารสิริวิชญากร ณ ห้องประชุมงานก่อสร้าง อาคาร 1 ชั้น 1

ความคิดเห็น