วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ร่วมประชุมออนไลน์เรื่องการใช้ระบบ pbm ของกระทรวง อว. เพื่อรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

ความคิดเห็น