วันที่ 24 มค 64 เวลา 9.30-13.00 น. ลงพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยุวชนอาสา 2564 (การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน โดยการใช้ BCG Model เป็นพลังงานทดแทน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและแก๊ส ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) โดยนำนักศึกษาเข้าพบผู้นำและตัวแทนชุมชนเพื่อสำรวจพื้นที่ในเบื้องต้น พร้อมที่จะนำข้อมูลและวัตถุดิบมาดำเนินการต่อไป

 

ความคิดเห็น