อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม GeoGebra ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ AP โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

ความคิดเห็น