เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการยกระดับและพัฒนามูลราคาข้าวเหนียวสวรรค์จังหวัดบุรีรัมย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ชุมชนครอบครัวปฐมภูมิ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยอาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม

ความคิดเห็น