วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูประจำการที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เป็นมืออาชีพด้านการนำกระบวนการการจัดการเรียนรู้บูรณาการการวิจัยในจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร อาคาร 19 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น