11 พฤศจิกายน 2563 นัดพบและให้คำปรึกษานักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา รุ่นรหัส 62 หมู่ 2 ที่ห้อง 1862 โดยได้สอยถามและรับฟังปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะจากนักศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียน

ความคิดเห็น