ส่งวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร WSEAS Transactions on Mathematics อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q3

 

https://doi.org/10.37394/23206.2020.19.56

ความคิดเห็น