ศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GistDA)
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น