วันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต ให้กับพนักงานบริษัท แอดเดอรานส์ ไทย จำกัด โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวน 2 กลุ่มๆละ 100 คน ได้รับความรู้เรื่องของเสียในกระบวนการผลิต และได้ฝึกปฏิบัติหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยใช้ เครื่องมือ fish bone และร่วมกันสังเคราะห์รายกลุ่ม เพื่อนำเสนอ

ความคิดเห็น