อาจารย์จุฑามาศ   พรหมทองเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น