โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2565 โดยวิทยากรบรรยายได้แก่ คุณดารินพร เจียมประดิษฐ์กุล จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช) และ คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา จากสำนักประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovation House”

ความคิดเห็น