เข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2565 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 จัดที่ห้องประชุมใหญ่ 2 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความคิดเห็น