วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ร่วมเป็นกรรมการประกวดมาร์ชและดาวเดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563

ความคิดเห็น