วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 1  “โครงการ อว. สร้างงาน” สำหรับประชาชนที่ว่างงาน อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19  ภายใต้หลักสูตร​ ” MS02​ ตลาดออนไลน์สำหรับแม่ค้ามือใหม่ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ” คณะวิทยาการจัดการ

ความคิดเห็น