ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและกำกับการผลิตคลิปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์   โครงการบรูณาการ การบริการวิชาการวิจัยและวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับศักยภาพตนเองและเศรษฐกิจของชุมชน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น