26 มิถุนายน 2563. ให้คำแนะนำ และกำกับการถ่ายทำทั้งภาพนิ่ง และภาพวีดิโอ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  …ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์  และสื่อคลิปวีดิทีศน์  ” New Normal วิถีใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย “ เพื่อประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น