9 กรกฏาคม 2563 ร่วมรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา  ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยระดับสำนัก ประจำปี 2563

ความคิดเห็น