วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้แกผู้นำนักศึกษา ผู้นำหอพัก กรรมการหอพักในวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ความคิดเห็น