โครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 2 สำนักงานคณะครุศาสตร์ 9 มีนาคม 2563

ความคิดเห็น