ผู้ฝึกซ้อมนักศึกษาในการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ A Speech Coach in the Online International English Impromptu Speech Contest for Rajabhat and ASEAN Universities  จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แข่งขันออนไลน์ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 64

ความคิดเห็น