โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการย่อย โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการความรู้ด้านหลักสูตร
โดยมี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ,สาขาวิชานาฏศิลป์ ,สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ,สาขาฟิสิกส์
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น