อบรมการหาคุณภาพข้อสอบโดยใช้โปรแกรม
อบรมการหาคุณภาพข้อสอบโดยใช้โปรแกรม B-index ,Evana และ Excel
ณ ห้องประชุมสิิวิชญากร 1 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น