นิเทศติดตามครูในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ตามแนวสมรรถนะของ PISA รายวิชาคำนวณ

คลิกดูรูป

 

ความคิดเห็น