นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2 ณ ชุมชนบ้านหนองดุม ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายโครงงานนักศึกษา วันที่ 13 กันยายน 2563

ความคิดเห็น