5 ก.ค. 2563 ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ บริเวณลานพระพุทธสัพญญูสุคโต

ความคิดเห็น