รับรายงานตัวและสร้างความเข้าใจงานในโครงการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งนำนักศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนของผู้ถูกจ้างงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาโครงงานนักศึกษา

ความคิดเห็น