การอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภายในเขตพื้นที่อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ “เรื่องการเลี้ยงและการจัดการอาหารโคเนื้อ” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น