โครงการ เรื่อง “การทำผลงานทางวิชาการภายใต้ประกาศฉบับใหม่ ปี 2563” เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการในตำแหน่ง ผศ. รศ. และศ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การทำผลงานทางวิชาการภายใต้ประกาศฉบับใหม่ ปี 2563 และฉบับเดิม : เลือกทำแบบใดจึงจะเหมาะสมและทำอย่างไรให้ได้ส่งภายในปีนี้” โดย รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา ซึ่งทางคณะได้จัดเป็นเวลา 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 31 ก.ค.63 ภาคเช้า เวลา 9.30 น. ถึง 12.00 น. (เน้นเรื่องการเขียนตำรา) และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. (เน้นเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย)

ความคิดเห็น