คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00- 17.00 น. ห้องประชุม 240203 ชั้น 2 อาคาร 24 คณะวิทยาการจัดการ 

 

ความคิดเห็น