อ.รณชัย คนบุญ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมการอบรมคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น