วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2563 ที่ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ โดยอธิการบดีมาเป็นประธานเปิดการประชุม ได้ชี้แจงนโยบายและข้อปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตามมาตรการโควิท 19

ความคิดเห็น