30 สิงหาคม 2563 อบรมหลักสูตรการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผ่านการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มของ Thai MOOC เรียนดีจัง สตางค์อยู่ครบ ขอบคุณ Thai MOOC

ความคิดเห็น