ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการวิจัยทางพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ความคิดเห็น