เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ทำการอบรมนักศึกษาที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาในคณะครุศาสตร์  ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น