คณะกรรมการเปิดซองครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร สำหรับงานยานพาหนะ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ณ ห้องประชุมกองการพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ความคิดเห็น