คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดการความรู้หลังการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้เป็นตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้หลังการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อนำเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และข้อเสนอต่าง ๆ จากการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรในคณะ รวมถึงการสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะให้กับคณะได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

 

ความคิดเห็น