มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัด โครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 สู่รูปแบบการจัดการสอนศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น.

                  รายชื่ออบรมเสวนาศึกษาทั่วไปการสอนออนไลน์ 

ความคิดเห็น