1. เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 ได้เข้าอบรมออนไลน์ พร้อมทั้งสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร ตามบทเรียนเรื่อง “การบริหารโครงการ (Project Management) ” จัดอบรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน)

กดดูรายละเอียดไฟล์แนบ 004-ใบประกาศ อบรม

ความคิดเห็น