วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 ตัวแทนคณาจารย์ ทีมงานคณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้รับจ้าง ในโครงการจ้างงานประชาชนที่ผลกระทบจากโควิด 19 ในกลุ่มระยะที่ 1 เดือนที่ 2 ในส่วนของการกรอกเอกสารเพื่อรับการประเมินในลำดับต่อไป

ความคิดเห็น