รับรางวัลผู้ดูแล Website ในระดับคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติบัตรและ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น